การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 6/2564

           วันพฤหัสบดี ที่ 23 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้