การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบรนด์ ด้วยยูทูปเพื่อการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ แบบครบทุกมิติ 2021 (YouTube for Vocational)
           วันที่ 7 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการสร้างแบรนด์ ด้วยยูทูปเพื่อการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์แบบครบทุกมิติ 2021 (YouTube for Vocational) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน 7 สถานศึกษา อาทิ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา และวิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ ซึ่งแต่ละสถานศึกษา ประกอบด้วย ครูที่ปรึกษาประจำกลุ่ม จำนวน 1 คน และนักเรียน นักศึกษา จำนวน 4 คน ตามคุณสมบัติที่กำหนด เพื่อเข้ารับการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 15 ชั่วโมง ของทุกวันเสาร์ที่ ๗, ๑๔, ๒๑, 28 สิงหาคม ๒๕๖๔ และ 4 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้