โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ โดยปรับเปลี่ยนระบบตู้สาขาแบบเดิมที่ใช้อยู่เป็นระบบ NT Cloud PBX
           วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายนภัทร สุขสวัสดิ์ (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ) และนายวัชระ วัฒนาวนิช (งานพัสดุและสินทรัพย์) ได้ติดต่อประสานงานกับบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (นครศรีธรรมราช) ให้เดินทางเข้ามาติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ซึ่งนำโดยคุณสนธยา โทรัตน์ ผู้จัดการศูนย์วิศวกรรมบริการ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (NT) สาขานครศรีธรรมราช ดำเนินการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ภายในสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันฯ โดยปรับเปลี่ยนระบบตู้สาขาแบบเดิมที่ใช้อยู่เป็นเทคโนโลยีแบบใหม่ที่เรียกว่าระบบ Cloud PBX บริการโทรศัพท์ภายในสำนักงานผ่านระบบ VoIP โดยใช้ระบบศูนย์กลางของผู้ให้บริการในรูปแบบ Cloud PBX ซึ่งระบบใหม่นี้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานแทนตู้สาขาแบบเดิม (PABX) โดยที่สถาบันไม่ต้องติดตั้งตู้สาขา ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อและการบำรุงรักษา ซึ่งมีคุณสมบัติในการใช้งานได้เทียบเท่ากับตู้สาขา ทั้งการติดต่อกัน โดยใช้หมายเลขภายใน (Extension Number) การโทรออกไปยังปลายทางอื่นๆ การโอนสาย การดึงสาย การพักสาย รวมไปถึงระบบเสียงตอบรับอัตโนมัติ IVR (Interactive Voice Response) หรือ Auto-Attendant โดยที่สถาบันจะต้องติดตั้งอุปกรณ์สำหรับใช้งาน VoIP เช่น IP phone หรือ Internet phone adapter โดยทำการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud PBX ผ่านวงจร IP Network หรือวงจรอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการรายเดิมที่ใช้งานอยู่ อีกทั้งระบบนี้ยังได้รับการดูและระบบและบำรุงรักษาโดยผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง