โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (2565-2569) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
           วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา (2565-2569) และแผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งได้เรียนเชิญนายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน และนางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งมีนางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานการอบรมครูทุกแผนกสาขาวิชา และตัวแทนนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมอบรม โดยกำหนดหัวข้อการอบรมดังนี้            
1. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา(2565-2569) และแผนปฎิบัติราชการเพื่อการพัฒนาคุณสถานศึกษา
           วิทยากรบรรยาย : นางสาวจารุวรรณ แดงมา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี            
2. แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการการศึกษาของสถานศึกษา
           วิทยากรบรรยาย : นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้            
3. แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาและแผนปฎิบัติราชการตามภาระงาน
           วิทยากรบรรยาย : นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนยุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้