การประชุมตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา
           วันที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเข้าตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1118/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พุทธศักราช 2564 ครั้งที่ 2 เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตของสถาบันการอาชีวศึกษา

ในการนี้ สถาบันได้รับการประเมินในส่วนของสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
           1. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน
           2. นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการสถาบัน
           3. นายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
           4. นางเปรมฤดี ดำยศ อาจารย์ประจำหลักสูตร เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดหลักสูตรต่อคณะกรรมการ