การประชุมหารือแนวทางการประสานงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอช้างกลางแห่งที่ 2 (หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช)
           วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการประสานงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอำเภอช้างกลางแห่งที่ 2 (หอประชุมวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช) โดยมีรายละเอียดการประชุมเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการด้านต่างๆ ดังนี้
           1. ระบบการสื่อสารความเสี่ยง
           2. ระบบประสานดูแลผู้ป่วย
           3. ระบบป้องกันควบคุมการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อ
           4. ระบบการขนส่งต่างๆ
           5. ระบบรักษาความปลอดภัย