โครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (แบบมืออาชีพ)” ซึ่งจัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ
           วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้จัดโครงการอบรมหลักสูตร "กลยุทธ์การเขียนหนังสือราชการ (แบบมืออาชีพ)” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ ระหว่างวันที่ ๒๗–๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ การอบรมเป็นแบบออนไลน์โดยใช้ Application Zoom ซึ่งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยผู้เข้าร่วมการประชุม ดังนี้
           1. นางสาวรชณา มณี งานบริหารงานทั่วไป
           2. นางสาวอัญชลี พลวารินทร์ เจ้าหน้าที่ธุรการ
           3. นายมนตรี สิงห์สุวรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           4. นางศิรินภัส ภักดี งานบัญชี
           5. นายนภัทร สุขสวัสดิ์ งานเทคโลยีสารสนเทศ