การประชุมคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Video Conference)
           วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 ในฐานะประธานคณะกรรมการผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ได้เรียนเชิญผู้อำนวยการและผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาทั้ง 23 แห่ง เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสถาบันการอาชีวศึกษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ๋งผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ประกอบด้วย
           1. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน
           2. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการสถาบัน
           3. นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
           4. นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
           5. นายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต