การผู้บริหารสถาบัน เพื่อหารือเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
           วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ประชุมหารือเรื่องการโอนจัดสรรงบประมาณโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพครูและบุคลาทางการศึกษา สายงานการสอน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาของหน่วยพัฒนาครูสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งสำนักพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษา ได้แจ้งผลที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอนุมัติให้ดำเนินโครงการพัฒนาสมรรถนะครูอาชีวศึกษาเพื่อความเป็นเลิศและความเชี่ยวชาญเฉพาะ และขอให้สถาบันฯ จัดฝึกอบรมและพัฒนาให้ครูภายในสถาบันตามหลักสูตรที่ผ่านการรับรองโดย ก.ค.ศ. ตามรูปแบบที่เสนอขอรับรอง ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาสาระพัฒนาด้านทักษะวิชาชีพ (Technical Skills)