โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)
ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2565

- การศึกผลของการเสริมสาหร่ายสไปรูลิน่า (Spirulina sp.) ต่อกาเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวเเวนนาไม (Penaeus vannamei) ที่เลี้ยงด้วยอาหารเม็ดสำเร็จรูปเสริมน้ำหมักหน่อกล้วยในระดับความเข้มข้นที่ต่างกัน (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาประสิทธิภาพของคลอรีนที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน ต่อการฟอกและอัตราการฟักของไข่อาร์ทีเมีย (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาประสิทธิภาพของระบบน้ำหมุนเวียนเสริมวัสดุกรอง ในการอนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของพืชน้ำต่างชนิดกันที่มีผลต่อการบำบัดน้ำเสียจากการเลี้ยงกุ้ง (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์ผง หอยโล่และสาหร่ายผมนาง (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพผงถ่านคาร์บอนจากไม้ไผ่ ซังข้าวโพด และกะลามะพร้าว ในการลดปริมาณแอมโมเนีย และไนไตรท์ ระหว่างการขนส่งลูกกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาเปรียบเทียบผลของการใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกส์สำเร็จรูปกับจุลินทรีย์จากผลไม้ในบ่ออนุบาลต่อคุณภาพน้ำ การเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

-การศึกษาเปรียบเทียบผลของการเสริมโปรไบโอติกส์สาเร็จรูปและนาหมักโปรไบโอติกส์จากฟักทองในอาหารสาเร็จรูปต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของการเสริมเเคลเซียม และแมกนีเซียมในระดับความเข้มข้น ที่แตกต่างกันต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของการเสริมน้ำหมักไคโตซานที่ระดับความเข้มข้นต่างกัน ต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งก้ามกราม (Macrobrachium rosenbergii) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของการเสริมผงสมุนไพรมะระขี้นก ใบสะเดา และใบขี้เหล็ก ในอาหารสำเร็จรูปต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตาย ของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของสีน้ำเทียมวิทยาศาสตร์ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (Penaeus vannamei) (ฉบับเต็ม)

ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564

- การศึกษาผลของการใช้น้ำหมักชีวภาพในระดับที่แตกต่างกันร่วมกับสารสกัดลูกใต้ใบด้วยวิธีการเคลือบเม็ดอาหารต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอตายในกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาประสิทธิภาพของระบบให้อากาศแบบโอทูบับเบิ้ลที่เสริมด้วยโปรตีนสกิมเมอร์ในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาประสิทธิภาพของสูตรอาหารดัดแปลงในการเพิ่มจำนวนเซลล์ของไดอะตอม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของการเสริมสารสกัดขมิ้นชัน ดอกและยอดแค และกล้วยน้ำว้าในอาหารสำเร็จรูป ที่มีต่ออัตราการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- ผลของการเสริมสมุนไพร 3 ชนิด ในอาหารสำเร็จรูปที่มีต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบให้อากาศแบบเวนจูรี่ประยุกต์กับเวนจูรี่ทั่วไป ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของการเสริมสมุนไพรใบไมยราบยักษ์ปริมาณที่ต่างกันในอาหารสำเร็จรูปต่อการเจริญเติบโต และอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดข่าเหลือง ข่าแดง และข่าลิง ในระดับความเข้มข้นแตกต่างกัน ที่มีผลต่อการยับยั้งแบคทีเรียสกุลวิบริโอ (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาผลของการเสริมผงสมุนไพร 3 ชนิด ในอาหารสำเร็จรูปที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพร 3 ชนิด ได้แก่ กระเทียมผลเสม็ดแดง และมะระขี้นก ในการยั้บยั้งเชื้อแบคทีเรียสกุลวิบริโอ (ฉบับเต็ม)

- ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพของอีเอ็มบอลจากพืชน้ำในการบำบัดน้ำเสียจากบ่อเลี้ยงกุ้ง (ฉบับเต็ม)

- การศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพของเครื่องโปรตีนสกิมเมอร์ 2 รูปเเบบ ในการลดสารประกอบไนโตรเจนในบ่อเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (ฉบับเต็ม)