สภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้


 

 

 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตรีพล เจาะจิตต์

นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 

 

 
นางสาวก้านทิพย์ ชาติวงศ์

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(3)

 
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(3)

นายอริยะ สุวรรณปากแพรก

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(3)

 
นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(3)

 
ตำแหน่งว่าง

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

 
นายสุธี เกื้อเกตุ

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

ตำแหน่งว่าง

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

 
นางสาวยุวดี อุ้ยดำ

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(4)

 
นายประกอบ บ่มเกลี้ยง

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(5)

 
นายวีระพงศ์ อนุเคราะห์กุล

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(5)

นายสนั่น หอมชื่น

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(5)

 
นายไพรินทร์ ใยน้อย

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(5)

 
 

 

 
นายวิศวะ คงแก้ว

กรรมการสภาสถาบัน มาตรา 23(2)

 

 

 

ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้


 

 

 
นายวิศวะ คงแก้ว

ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

 

 

 
นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

 
นายสมพร ดำยศ

รองผู้อำนวยการสถาบันฯ

นายชุมพล รัตนกระจ่าง

ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันฯ

 
ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา

 
ตำแหน่งว่าง

ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต

 

บุคลากรประจำสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

ประกอบด้วยฝ่ายงานต่างๆ ดังต่อไปนี้

นางสาวปิยะพร มานพศิลป์

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

 
นางสาวศิรินภัส ภักดี

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านการเงินและบัญชี)

นางสาวรชณา มณี

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

 
นายมนตรี สิงห์สุวรรณ

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล)

 
นายวัชระ วัฒนาวนิช

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านพัสดุและสินทรัพย์)

 
นายนภัทร สุขสวัสดิ์

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)

 
นางสาวอัญชลี พลวารินทร์

เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
นายกิตติชัย เพ็ญจันทร์

พนักงานขับรถ

 
นางหธิญา ผ่องศรี

แม่บ้าน

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ จำนวน 12 สถานศึกษา

นายประสิทธิ์ สุวรรณา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช

 
นางประนอม อาจหาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่

นายสุพชัย อัมภา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา

 
นางสาวจารุวรรณ แดงมา

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี

 
นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

 
นายประเสริฐ โคบาล

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์

 
นายสุระศักดิ์ ชัยตาแสง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร

 
นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

 
นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้วกระจ่าง

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา

 
นายเจตน์ เกตุมุหย๊ะ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล

 
นายพรชัย อาจหาญ

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

 
นายสุรชัย ผาโคตร

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง