การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564
           วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ นำโดย นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.) กลุ่มหอการค้าภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ด้วยแอพพลิเคชั่น Cisco Webex Meetings เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานความร่วมมือภาครัฐและเอกชนในการยกระดับความร่วมมือและพัฒนาทักษะอาชีพให้มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และร่วมแสดงความคิดเห็นในการจัดการศึกษาและการอาชีวศึกษาแก่คณะอนุกรรมการฯ กลุ่มหอการค้าภาคใต้