โครงการพัฒนาสถานศึกษา ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

Card image cap
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

โครงการเกษตรกรนักศึกษา

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

โครงการฟื้นฟูฟาร์ม

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

โครงการฟาร์มนักศึกษา

เปิดอ่านไฟล์


Card image cap
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

โครงการหนึ่งวิทยาลัยหนึ่งยอดเยี่ยมผลงาน

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2568)

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สำนักพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

แผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2568)

เปิดอ่านไฟล์


เอกสารเผยแพร่

Card image cap
สำนักพัฒนาวิชาการฯ

การประชุมวิชาการระดับชาติ เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาชีวศึกษา ครั้งที่ 6

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอศ.

นโยบาย เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ การผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาสู่สากล พ.ศ.2555-2569

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอศ.

ข้อมูลพื้นฐานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่านไฟล์

Card image cap
สอศ.

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีฯ พ.ศ.2563

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอศ.

มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอศ.

รายงานพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอเชิงนโยบายในการปฏิรูปการศึกษาและแนวทางการนำหลักสูตรฯ

เปิดอ่านไฟล์

Card image cap
สอ.

คู่มือสำหรับผู้บริหารและคณาจารย์ สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สพม.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร (2564)

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สพม.

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบันฯ (2564)

เปิดอ่านไฟล์

Card image cap
สอ.

อนุทินเอกสาร กว่าจะมาเป็น...สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอ.

11 ปี สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอ.

การปฏิบัติงานตามระเบียบ สอศ.ว่าด้วยการส่งเสริมผลผลิตในสถานศึกษา พ.ศ.2549

เปิดอ่านไฟล์

Card image cap
สอ.

การปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอ.

สไลด์ประกอบการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เปิดอ่านไฟล์
Card image cap
สอ.

แผนผังโครงสร้างการบริหารกระทรวงศึกษาธิการ

เปิดอ่านไฟล์


รายงานการประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้