รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2563

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (ต่อเนื่อง) ดาวโหลดไฟล์เวิร์ด

- สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง)