การประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช
           วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันฯ นายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต นายบุญศักดิ์ ตั้งเกียรติกำจาย ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช ได้เข้าร่วมการประชุมโครงการบริหารจัดการน้ำโดยชุมชนตามแนวพระราชดำริ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference (ZOOM Cloud Meetings)