การประชุมผู้บริหารเพื่อร่วมกันพิจารณารายละเอียดร่างแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2568)
           วันที่ 17 สิงหาคม 2564 เวลา 09.30 น. คณะผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้ดำเนินการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณารายละเอียดร่างแผนพัฒนาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2565-2568) ซึ่งเป็นการประชุมต่อเนื่องจากวันที่ 10 สิงหาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
           1. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการ
           2. นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการ
           3. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการ
           4. นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
           5. นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
           6. นายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต