การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online)
           วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้มีการประชุมผู้บริหารและพนักงานราชการเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงาน ตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) และเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อทางราชการ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
           1. นายวิศวะ คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบัน
           2. นางเนาวรัตน์ รัตนพันธ์ รองผู้อำนวยการ
           3. นายชุมพล รัตนกระจ่าง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
           4. นางนิภา แววศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนายุทธศาสตร์และความร่วมมืออาชีวศึกษา
           5. นายปัทวี บัวทอง ผู้อำนวยการอาชีวศึกษาบัณฑิต
           6. นางสาวปิยะพร มานพศิลป์ งานการเงิน
           7. นางศิรินภัส ภักดี งานบัญชี
           8. นายวัชระ วัฒนาวนิช งานพัสดุและสินทรัพย์
           9. นายมนตรี สิงห์สุวรรณ งานบริหารทรัพยากรบุคคล
           10. นายนภัทร สุขสวัสดิ์ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ