การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings
           การประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยคณะกรรมการทุกท่านได้ทำการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย
     คณะกรรมการสภาสถาบัน
           1. นายรักเกียรติ แก้วจำนง นายกสภาสถาบัน
           2. นางสาวจริยา สุทธิเดช
           3. นายดุสิต สุทธินนท์
           4. นายวิวัฒน์ สรรพา
           5. นายประกอบ บ่มเกลี้ยง
           6. นายสถิต โลหะ
           7. นายสนั่น หอมชื่น
           8. นายภราดร นุชิตศิริภัทรา
           9. นายอริยะ สุวรรณปากแพรก
           10. นายวิศวะ คงแก้ว

     ผู้บริหารและพนักงานสถาบันซึ่งเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย
           1. นายสมพร ดำยศ รองผู้อำนวยการ
           2. นายชุมพล รัตนกระจ่าง
           3. นางนิภา แววศักดิ์
           4. นายปัทวี บัวทอง
           5. นางสาวรชณา มณี
           6. นายมนตรี สิงห์สุวรรณ