การประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564
           วันพุธ ที่ 8 กันยายน 2564 สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ได้เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่เป็นการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ หลักเกณฑ์/แนวทางการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน รวมั้งการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้อย่างถูกต้อง