ข่าวประชาสัมพันธ์

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4)
       Update 22/11/2565

     ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
       Update 15/11/2565

     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
       Update 8/11/2565

     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
       Update 3/11/2565

     ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4)   ดาวโหลดแบบฟอร์ม
       Update 1/11/2565

     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
       Update 25/10/2565

     เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551
       Update 8/02/2565

     การรับสมัครและรับการเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) Update 24/01/2565
     คำสั่งแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา Update 4/01/2565
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ตามมาตรา 23 (4) Update 13/05/2564
     ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23 (4) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน Update 10/05/2564
     การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4) Update 29/04/2564
             แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ (ผู้บริหารสถาบัน)
             แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ (ครูหรือคณาจารย์ประจำ)
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ
     ประกาศรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
     ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
             ใบสมัคร (แบบ สม.1)
             หนังสือรับรองผู้สมัคร (แบบ สม.2)
             หนังสือรับรองผู้สมัคร (แบบ สม.3)
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   PDF
     ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)   PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)  PDF
     การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23(4)  PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันฯ  PDF
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ  PDF
     ประกาศเลื่อนวันดำเนินการเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภา  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน *แก้ไขเพิ่มเติม  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน  PDF
     ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  PDF

     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีการคัดเลือก Update 07/05/2564

     สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 หลัง Update 27/04/2564
               หนังสือประกาศเชิญชวนเสนอราคา
               1. แบบ ปร.4
               2. แบบ ปร.5
               3. แบบ ปร.6
               4. แบบก่อสร้างอาคารฯ
               5. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
               6. รายการปรับเพิ่ม ลด ใช้ประกอบแบบ
               7. งวดงาน
               8. ขอบเขตงาน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ Update 09/04/2564 **ยกเลิก**
     การประกวดราคาซื้อชุดประชุม Conference สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  PDF
     ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (21 พฤศจิกายน 2561) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ nkatc@svia.ac.th โทร. 075-445-737  PDF
     แสดงความคิดเห็นคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (9 พฤศจิกายน 2561)  PDF
     เอกสารประกวดราคาจ้างฯ การจ้างโครงชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าฯ  PDF
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  PDFข่าวกิจกรรม
# #

#
#
#
การประชุมสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 1/2565กิจกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • 12 Jul
  Conference

  ประชุมข้าราชการผู้ลาศึกษาต่อในโครงการความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับสถาบันฯ

 • 30 Jul
  Conference

  การประชุมเชิงปฏิบัติการให้แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 • 3 Aug
  Conference

  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ

 • 5 Aug
  Conference

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561-2564)


Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
Another alt text
ไไ
รายงานงบทดลองประจำเดือน

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 13 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒