ข่าวประชาสัมพันธ์
2 พ.ย. 2566 ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
25 ธ.ค. 2566 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๔   ข่าวประกาศ

     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4)  Update 11/03/2567
     ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา23 (4) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  Update 6/03/2567
     ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4)
  *** ดาวโหลดแบบฟอร์มสำหรับผู้อำนวยการสถานศึกษา

  *** ดาวโหลดแบบฟอร์มสำหรับครู/อาจารย์
  Update 13/02/2567
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4)  Update 17/03/2566
     ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4)   ดาวโหลดแบบฟอร์ม  Update 13/02/2566
     ประกาศรับสมัครข้าราชการครูฯ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อขอกำหนดตำแหน่งและแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผศ. รศ. และ ศ. ในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   ดาวโหลดแบบฟอร์ม  Update 10/02/2566
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4)  Update 22/11/2565
     ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23(4) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  Update 15/11/2565
     ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  Update 8/11/2565
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์   Update 3/11/2565
     ประกาศการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4)   ดาวโหลดแบบฟอร์ม  Update 1/11/2565
     ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา   Update 25/10/2565
     เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) แห่งพระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551   Update 8/02/2565
     การรับสมัครและรับการเสนอชื่อกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ ตามมาตรา 23 (5) Update 24/01/2565
     คำสั่งแต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา Update 4/01/2565
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ตามมาตรา 23 (4) Update 13/05/2564
     ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23 (4) ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน Update 10/05/2564
     การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23 (4) Update 29/04/2564
             แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ (ผู้บริหารสถาบัน)
             แบบข้อมูลผู้เข้ารับการคัดเลือกฯ (ครูหรือคณาจารย์ประจำ)
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอบรมโครงการอบรมสัมมนาหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยฯ
     ประกาศรายชื่อผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2564
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
     ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นรองผู้อำนวยการสถาบันและผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบัน
             ใบสมัคร (แบบ สม.1)
             หนังสือรับรองผู้สมัคร (แบบ สม.2)
             หนังสือรับรองผู้สมัคร (แบบ สม.3)
     ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   PDF
     ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้   PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)   PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการสภาฯ ตามมาตรา 23(4)  PDF
     การสรรหาและคัดเลือกกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ตามมาตรา 23(4)  PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันฯ  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการพิจารณาเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สถาบันฯ  PDF
     ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้  PDF  DOCX
     ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภาสถาบันฯ  PDF
     ประกาศเลื่อนวันดำเนินการเลือกสรรและประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นกรรมการสภา  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน *แก้ไขเพิ่มเติม  PDF
     ประกาศรายชื่อผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบัน  PDF
     ประกาศสรรหากรรมการสภาสถาบันฯ ตามมาตรา 23 (4) แห่ง พรบ.การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551  PDF

     การประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  Update 17/03/2566
     ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์เครื่องเสียงพร้อมไมค์ประชุม  Update 9/12/2565
     ประกาศ เรื่อง ประชาพิจารณ์ (ร่าง) ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาครุภัณฑ์ชุดห้องปฏิบัติการทางภาษาและสอบเทียบวัดระดับภาษาอังกฤษ Neo Study ในรูปแบบ Web Base ตามกรอบมาตรฐาน CEFR  Update 9/12/2565
     ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีการคัดเลือก Update 07/05/2564

     สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ มีความประสงค์ที่จะจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง โดยวิธีคัดเลือก จำนวน 1 หลัง Update 27/04/2564
               หนังสือประกาศเชิญชวนเสนอราคา
               1. แบบ ปร.4
               2. แบบ ปร.5
               3. แบบ ปร.6
               4. แบบก่อสร้างอาคารฯ
               5. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
               6. รายการปรับเพิ่ม ลด ใช้ประกอบแบบ
               7. งวดงาน
               8. ขอบเขตงาน
     ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ 2 ชั้น ใต้ถุนสูง สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ Update 09/04/2564 **ยกเลิก**
     การประกวดราคาซื้อชุดประชุม Conference สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  PDF
     ประกาศเชิญชวนจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (21 พฤศจิกายน 2561) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล์ nkatc@svia.ac.th โทร. 075-445-737  PDF
     แสดงความคิดเห็นคุณลักษณะครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการโรคสัตว์น้ำ (9 พฤศจิกายน 2561)  PDF
     เอกสารประกวดราคาจ้างฯ การจ้างโครงชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าฯ  PDF
     ประกวดราคาจ้างโครงการชุดการเรียนรู้ด้านการจัดการพลังงานและอนุรักษ์พลังงานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  PDF

ข่าวกิจกรรม
# #
องค์ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
Card image cap

รู้จักกับ “สารทเดือนสิบ” หรือสารทไทย ทำบุญใหญ่ให้บรรพบุรุษ

อ่านต่อ
Card image cap

รู้จัก “แห่ผ้าขึ้นธาตุ” ประเพณีสำคัญของคนเมืองคอนคู่วันมาฆบูชา

อ่านต่อ
Card image cap

รู้ก่อนทำบุญวันอาสาฬหบูชา 15 ค่ำ เดือน 8 เตรียมอะไรบ้าง

อ่านต่อ
Card image cap

ผ้าป่า กับประวัติความเป็นมา

อ่านต่อ
Card image cap

“ทอดกฐิน” ทำบุญใหญ่หลังออกพรรษา

อ่านต่อ
Card image cap

ความเป็นมาและความสำคัญพิธีไหว้ครู

อ่านต่อ
#จดหมายข่าว สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้
Untitled Document


กิจกรรมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

 • 12 Jul
  Conference

  ประชุมข้าราชการผู้ลาศึกษาต่อในโครงการความร่วมมือสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันกับสถาบันฯ

 • 30 Jul
  Conference

  การประชุมเชิงปฏิบัติการให้แนวทางการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

 • 3 Aug
  Conference

  การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ

 • 5 Aug
  Conference

  การประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (2561-2564)

รายงานงบทดลองประจำเดือน

     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม 2565
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม 2565
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม 2566
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน 2566
     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 13 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

     รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 12 ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓
     รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 11 ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 10 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 9 ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 8 ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 7 ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 6 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 5 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 4 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 3 ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 2 ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
     
รายงานการเงิน GFMIS งวดที่ 1 ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

รวมรายชื่อเว็บไซต์แหล่งค้นคว้างานวิจัยของหน่วยงานต่างๆ

1. วารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร

แหล่งค้นหาวารสารวิชาการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรเป็นวารสารทางวิชาการของสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความวิจัยและบทความวิชาการด้านการเกษตร อาชีวศึกษาเกษตร และสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. TARR ระบบศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยการเกษตรของประเทศ

คลังข้อมูลการวิจัยการเกษตรไทย แหล่งความรู้การเกษตรที่เชื่อถือได้....เข้าถึงได้ง่ายแค่ปลายนิ้ว

3. ScienceDirect

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของสำนักพิมพ์ในเครือ Elsevier สำนักพิมพ์ Academic Press และสำนักพิมพ์อื่นๆ อีก 10 สำนักพิมพ์ ประกอบด้วย วารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสาตร์การแพทย์ มนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์กว่า 1,200 ชื่อ

4. ARDA สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

แหล่งค้นคว้า วิจัย พัฒนาและเผยแพร่ข้อมูลและสารสนเทศในด้านการเกษตร และส่งเสริมให้เกิดกิจการทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์เอกสาร การจัดทำสื่อโสตทัศน์ การสัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการ หรือดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้ในด้านการเกษตร

5. KURDI สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

แหล่งค้นคว้า ผลงานวิจัยในทุกสาขาวิชาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

6. ฐานข้อมูลและวิทยานิพนธ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แหล่งค้นคว้า และสืบค้นวิทยานิพนธ์ งานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

7. NU Intellectual Repository

แหล่งค้นคว้า และสืบค้นวิทยานิพนธ์ รวบรวมผลงานวิจัยของบุคลากร มหาวิทยาลัยนเรศวร